PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

4.950 

Turnusy:

1. turnus – 8. 7. – 12. 7. 2024

2. turnus – 15. 7. – 19. 7. 2024

3. turnus – 22. 7. – 26. 7. 2024

4. turnus – 29. 7. – 2. 8. 2024

5. turnus – 5. 8. – 9. 8. 2024

6. turnus – 12. 8. – 16. 8. 2024

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE: 


Popis

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Zábavný prázdninový program s výukou všeobecně vzdělávacích předmětů hravou interaktivní formou.

S pohybem venku na čerstvém vzduchu při volnočasových aktivitách plných zábavy.

Tábor je postaven na vyvážené kombinaci vzdělávání, pohybu, zábavy, odpočinku, stravy a pitného

režimu. V dopoledních hodinách se věnujeme vzdělávání hravou formou. Odpolední část programu probíhá

venku na čerstvém vzduchu v podobě volnočasových aktivit. Při nepřízni počasí hrají děti hry a aktivity

v učebně.

Pro koho je příměstský tábor určen:

Děti jsou rozděleny do dvou skupin:

1. skupina od 6 do 10 let.

2. skupina dětí od 11 do 14 let.

Tábor je určen a vhodný také pro děti cizinců.

Kapacita 15 dětí na skupinu. Skupina/turnus bude otevřen od naplnění kapacity 8 dětí na skupinu.

Cena

4.950,- Kč dítě na týden včetně oběda, odpolední svačiny a pitného režimu. V ceně není zahrnuto úrazové pojištění.

Ke stažení přílohy:

Příloha č.1

Příloha č. 3 – PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 

Místo konání

Příměstský tábor má zázemí v učebnách Obchodního institutu Praha na adrese Ostrovského 36, 150 00 Praha 5

– Smíchov). Pro venkovní aktivity navštěvujeme parky – Dětské hřiště Mrázovka, Sady Na skalce, Park Sacré

Coeur a Petřínské sady.

Programová náplň našich příměstských týborů

Dopolední vzdělávací aktivity

– Hravá matematika

– Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé

– Příroda a svět kolem nás (Environmentální výchova – pracovní listy)

– Český jazyk pro cizince (příplatková sazba 170,- Kč za 1 den výuky)

– Kvízy a soutěže

Odpolední aktivity

– Návštěva městské knihovny – dětská a naučná literatura, deskové hry a aktivity

– Návštěva hřiště Mrázovka – míčové a raketové sporty, frisbee (kanjam), pohybová cvičení

(švihadla, skoky, běhy), plážový volejbal a pohybové aktivity na pískovém hřišti.

– Návštěva lezeckého centra – základy boulderingu (lezení do malých výšek jištěných měkkým

dopadem do žíněnky)

– Návštěva Petřínských sadů a zrcadlového bludiště.

Návštěva a pohybové aktivity v parku Sacré Coeur, Sadech na Skalce a v zahradách Santoška

– Návštěva muzea a letohrádku v zahradě

Program

7:30 – 8:15 – příchod dětí

8:20 – 11:00 dopolední vzdělávací blok (3 vyučovací hodiny)

11:00 – 12:30 velká přestávka, venkovní aktivity

12:30 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 odpolední klid – projekce dětského filmu/seriálu/dokumentu, kreslení, odpočinkové aktivity

14:00 – 14:30 svačina

14:30 – 16:30 odpolední venkovní aktivity

16:30 – 17:30 – vyzvedávání děti

Časy příchodu a odchodu je možné změnit na základě dohody rodiče a lektora.

*Obědy se konají v restauraci

Lektorský a instruktorský tým

Příměstské tábory jsou pod vedení zkušených a školených pracovníku Obchodního institutu a Obchodní

akademie Praha www.oapraha.cz s pedagogickým vzděláním a několikaletou praxí v oboru výuky,

vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Kontakt na konkrétního hlavního lektora kurzu obdržíte před

nástupem na příměstský tábor, včetně všech dalších důležitých informací potřebných pro nástup na tábor.

Vyplněním přihlášky (příloha 3) a zasláním na emailovou adresu:

oi@oipraha.cz

Účastnický poplatek se hradí na účet OI Praha:

123-865910257/0100

Pod variabilním symbolem: datum narození dítěte (MMDDRRRR)

Do poznámky o platbě uvádějte celé jméno a příjmení dítěte a den nástupu na př. tábor

Před provedením platby prosím vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky a výzvu k platbě

Před vyplněním přihlášky si přečtěte podmínky účastni (příloha 1)

V první den táboru doneste vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (příloha 2),

které bude též k dispozici pro vyplnění na místě.

Kontakty:

V případě dotazů ohledně organizace tábora se obracejte na

oi@oipraha.cz

telefonicky na 733583263

Přílohy:

Příloha 1 – Provozní řád

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby letní příměstský tábor OI Praha

Práva a povinnosti rodičů a dětí:

1. Před nástupem na tábor rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku a uhradí cenu tábora.

2. V přihlášce rodiče uvedou:

o důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní vedení tábora na zdravotní

problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením.

o aktuální kontaktní údaje, na kterých budou rodiče či jiná dospělá osoba k zastižení v případě

potřeby

3. Do 14 dnů od potvrzení registrace (e-mail ze strany OI Praha) uhradí celou platbu dle instrukcí, které

obdrží v e-mailu. V případě, že se tábor neuskuteční, bude záloha vrácena v plné výši převodem na

účet, ze kterého byla odeslána. Záloha bude vrácena i v případě včasného odhlášení dítěte, viz bod 4.

4. V případě pozdního odhlášení dítěte bude účtován stornopoplatek, a to následovně: 2-4 dny předem ve

výši 50 % z ceny tábora, méně než 2 dny předem 100 % z ceny tábora. V případě doložených

zdravotních komplikací a odhlášení alespoň 1 den předem se storno poplatek neúčtuje. V případě

doložených zdravotních komplikací a odhlášení v den konání tábora se účtuje storno poplatek ve výši

objednané stravy.

5. V případě zaplacení tábora za 2 a více sourozenců má klient nárok na slevu 200 Kč/dítě.

6. Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.

Práva a povinnosti provozovatele:

1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit turnus, který nebude dostatečně naplněn. Platba bude v takovém

případě v plné výši vrácena.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo mírně upravit program tábora, v závislosti na aktuálním počasí.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit

fotografie, ev. videonahrávku z výuky a dalších aktivit.

4. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo vyloučit dítě, které hrubým způsobem narušuje chod tábora

nebo při nedodržení Provozního řádu školy, a to bez nároku na finanční náhradu.

5. Provozovatel se zavazuje zajistit dětem stravu 2x denně (oběd a odpolední svačina)), stejně jako pitný

režim.

6. Převzetím dítěte od zákonného zástupce provozovatel přebírá zodpovědnost za dané dítě, která trvá až

do jeho opětovného předání zákonnému zástupci.

7. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za cenné předměty, šperky, peníze, tablety a mobilní telefony

(doporučujeme nechávat tyto věci doma).

8. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

9. Provozovatel prohlašuje, že veškerá práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů, se řídí

příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením (EU) č. 2016/679. Obecným nařízením o ochraně

osobních údajů a příslušnými právními předpisy.

 

 


Příloha 2 (odevzdejte vyplněné v den nástupu dítěte na tábor)

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE

Já, …………………………………………………………………………………

(jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte)

jako zákonný zástupce ………………………………………………….. datum nar. : ………………………….

(jméno a příjmení dítěte)

prohlašuji, že:

1) se, u výše uvedeného dítěte v posledním týdnu neprojevily příznaky infekčního

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

2) dítě nejeví jiné známky akutního onemocnění (průjem, teplota, zvracení apod.),

3) dítěti nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného infekčního onemocnění /

kontaktu s infekční osobou,

4) mi není známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které

onemocněly jinou přenosnou nemocí,

5) ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu,

6) je dítě schopno zúčastnit se letního příměstského tábora v termínu od…………………….

do………………….

7) si jsem vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení

nebylo pravdivé. V případě nepravdivého vyplnění je vyloučena jakákoliv finanční či jiná

náhrada za škodu způsobenou přímo či nepřímo v důsledku případného vyloučení dítěte

z tábora.

Prohlašuji, že toto prohlášení odevzdávám společně s kopií průkazu zdravotní pojišťovny dítěte

do rukou hlavního vedoucího tábora nebo jím pověřených osob v den začátku tábora a že

skutečnosti uvedené v tomto prohlášení nejsou starší než 1 den před začátkem konání

tábora.

V …………………………………. dne …………………………………………………………


Příloha 3 (vyplněné odesílejte na oi@oipraha.cz)

Přihláška na letní příměstský tábor

Po odeslání přihlášky Vám od nás v následujících dnech přijde potvrzení spolu s platebními informacemi. V

případě, že byste potvrzení ani týden po odeslání registrace neobdrželi, kontaktujte nás, na oi@oipraha.cz nebo

telefonicky 733583263.

Prosíme, uvádějte celé jméno dítěte i s diakritikou. V případě, že máte zájem o vystavení faktury na

zaměstnavatele, uveďte fakturační údaje do poznámky.

Vyplněním přihlášky (příloha 3) a zasláním na emailovou adresu:

oi@oipraha.cz

Účastnický poplatek se hradí na účet OI Praha:

123-865910257/0100

Pod variabilním symbolem: datum narození dítěte (MMDDRRRR)

Do poznámky o platbě uvádějte celé jméno a příjmení dítěte a den nástupu na př. tábor

Před provedením platby prosím vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky a výzvu k platbě

Před vyplněním přihlášky si přečtěte podmínky účastni (příloha 1)

V první den táboru doneste vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (příloha 2),

které bude též k dispozici pro vyplnění na místě.

Kontakty:

V případě dotazů ohledně organizace tábora se obracejte na

oi@oipraha.cz

telefonicky na 733583263

Termín konání příměstského tábory:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Dítě navštěvuje (uveďte třídu na ZŠ – příklad 2. třída ZŠ):

Adresa trvalého bydliště:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Telefon na zákonného zástupce:

E-mail:

Další kontaktní osoba:

Email/Telefon:

Dítě musí pravidelně užívat tyto léky (způsob podání je nutno vykomunikovat s lektorem – lektor není oprávněn

podávat léky):

Dítě trpí těmito alergiemi / zdravotní omezení:

Stravovací omezení (bez masa, bez lepek a další):

Dítě budou vyzvedávat tyto osoby (jméno, příjmení, kontakt):

Dítě hovoří/nehovoří česky – uveďte jakým jazykem se dítě dorozumí (v případě dítěte cizince i uvádějte, zda

máte zájem o výuku českého jazyka pro cizince / za příplatkovou sazbu – 170,- Kč dítě/1 vyučovací den)

Souhlasím s podmínkami výuky a zavazuji se dodržovat provozní řád

V………………..dne……………… Podpis zákonného zástupce……………..