Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

10.200 

Místo konání: Praha 5 – Smíchov, u metra Anděl

Kurzy obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného.

Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ

PŘIHLÁŠKA DO KURZU KE STAŽENÍ ZDE Přihláška Asistent pedagoga OAP

(SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)

Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).

Odbornou praxi na pozici asistenta pedagoga si může student zajistit vlastní nebo zajistíme praxi my. 

Přihlášky do kurzu, informace:  kurzap@oipraha.cz

Popis

Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle  podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

 

ZÁKLADNÍ OSNOVY KURZU:
Modul I.: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku)

Právní minimum pro asistenty pedagoga (související zákony, aktuální vyhlášky, metodické pokyny a další související legislativa ovlivňující činnost asistenta pedagoga)

Typy pracovního poměru, platové třídy, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Struktura vzdělávacích programů

Systém spolupracujících institucí

2. Základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby, role asistenta pedagoga

3. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

4. Základy didaktické a výchovné činnosti

5. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

 

Modul II.: Podpora žáka

1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

2. Základy psychohygieny učení

3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

5. Základní znalosti řešení výchovných problémů

6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků

7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

8. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

 

Modul III.: Systém péče o žáka

1. Systém péče o žáka

(působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)

2. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR příklady konkrétních kazuistik

Modul IV.: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením

4. Specifika práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými

5. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky

6. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, techniky a struktura)